REGULAMIN

 1. Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody. 
 2. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. 
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa
 4. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas przejazdu. 
 5. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania wyjazdów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków. 
 7. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 
 8. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika. 
 9. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autokaru, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 200 PLN.
  W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. 
 11. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu. 
 12. Pasażer proszony jest o stawienie się  15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. 
 13. Przewoźnik ma prawo odmówić wejścia do autokaru lub odmówić dalszego kontynuowania przewozu w przypadku, gdy Pasażer: 
  1. nie przestrzega regulaminu przewozu, 
  2. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów 
 14. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez Uczestnika, zastrzegamy sobie prawo do dokonania potrąceń z tytułu zadatku.
 15. Firma Retrosport Paweł Ratajczak (WWW.RATAJCZAK.PW) oświadcza, że posiada:
  1. Licencję i koncesję na wykonywanie krajowego przewozu osób
  2. Ubezpieczenie NW pasażerów podczas podróży

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres : RETROSPORT Paweł Ratajczak, ul. Wielka Poznańska 82, 64-610 Rogoźno w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres